The 36th All Japan Rinyukai Koi Show

Holding in November, 2005

  • 80Bu Showa Sanshoku
    Jumbo Champion
    80Bu Showa Sanshoku
    Mr. Naoyoshi Yamaoka (Japan)
    Dainichi Koi Farm
  • 45Bu Kohaku
    45Bu Champion
    45Bu Kohaku
    Ms. Kazuyo Isaji (Japan)
    Segawa Koi Farm
  • 25Bu Shiro Utsuri
    25Bu Champion
    25Bu Shiro Utsuri
    Mr. Koji Kato (Japan)
    Omosako Koi Farm